banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 4 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา