banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานด้านธุรการและประสานงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองกลาง)

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา