banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กศร.)

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา