banner

 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานด้านธุรการและบริการห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา