banner

ประกาศเผยแพร่ สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชน เลขที่ 13/64 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเผยแพร่ สัญญา…