banner

ประกาศเผยแพร่ สัญญาโครงการจ้างบำรุงรักษาศูนย์กลางสั่งการด้านพลังงานประจำกระทรวงพลังงาน เลขที่ 7/64 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเผยแพร่ สัญญา…