banner

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ตามสถานการณ์ ปี ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

* ประกาศ