banner

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์รายงานประจำปี 2560

 * ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา