banner

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาศูนย์กลางสั่งการด้านพลังงานประจำกระทรวงพลังงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

*ยกเลิกประกาศ