banner

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดพิมพ์รายงานประจำปี 2561 กระทรวงพลังงาน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

*ยกเลิกประกาศ