banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาศูนย์กลางสั่งการด้านพลังงานประจำกระทรวงพลังงาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ยื่นข้อเสนอในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

*ประกาศ

*เอกสารประกาศ

*TOR

*ราคากลาง