banner

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนส่งผลงานศึกษาวิจัย หรือบทความทางวิชาการด้านแรงงาน เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC)

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนส่งผลงานศึกษาวิจัย หรือบทความทางวิชาการด้านแรงงาน เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC)

กระทรวงแรงงานได้จัดทำเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (http:/nlrc.mol go.th) ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานศึกษาวิจัยด้านแรงงาน ตลอดจนบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักศึกษา สามารถเผยแพร่ผลงานศึกษาวิจัยด้านแรงงานที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจในเว็บไซต์ดังกล่าว เพื่อให้ผู้สนใจและประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้บริการสืบค้นข้อมูลและนำผลงานศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อไป ผ่านเว็บไซต์: http://nlrc.mol.go.th

ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้งานที่นี่