banner

ประชุมการจัดทำโครงการสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำโครงการสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม…. ชั้น 15 กระทรวงพลังงาน

PPT คลิกที่นี่

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่

นโยบาย คลิกที่นี่

สถานการณ์ปัจจุบัน คลิกที่นี่

เรื่องเดิม คลิกที่นี่

เอกสารแนบ 1 คลิกที่นี่

เอกสารแนบ 2 คลิกที่นี่