banner

ประชุมคณะกรรมการทบทวนโครงสร้าง บทบาท อำนาจ ภาระกิจ ของกระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 2/2562

วาระการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2562 คลิกที่นี่ 

รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562 คลิกที่นี่

แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม คลิกที่นี่ 

เอกสารประกอบการประชุม คลิกที่นี่