banner

ประชุมคณะกรรมการทบทวนโครงสร้าง บทบาท อำนาจ ภาระกิจ ของกระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 2/2562

วาระการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2562 คลิกที่นี่ 

รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562 คลิกที่นี่