banner

ปลัดกระทรวงพลังงาน นำคณะผู้บริหาร ร่วมเชิญธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน ร่วมเชิญธงชาติ ในวันอังคารที่ 28 กันยายน 64 เวลา 08:00น. ซึ่งเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ณ บริเวณ ลานเสาธง กระทรวงพลังงาน
ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว ในการนี้ ปลัดกระทรวงพลังงาน ผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน จึงร่วมกันเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุญาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)