banner

ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในกิจกรรม “จิตอาสา พพ. เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในกิจกรรม “จิตอาสา พพ. เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระช นมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครบ 66 พรรษา

โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง นายยงยุทธ จันทโรทัย รองปลัดกระทรวงพลังงาน และนายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ผู้แทนจากชุมชนใกล้เคียงบริ เวณเชิงสะพานกษัตริย์ศึก สื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย

โดยในช่วงเช้ามีการใส่บาตรอ าหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  โดยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้า ที่ พพ. และหน่วยงานชุมชนใกล้เคียงก ว่า 150 คน จะแบ่งกลุ่มทำความสะอาดใน 3 พื้นที่ ได้แก่ ตลาดชุมชนชาวชูชีพ วัดชำนิหัตถการ และวัดสระบัว รวมทั้งได้ร่วมกันเปลี่ยนหล อดไฟในชุมชน ให้เป็นหลอดไฟประหยัดพลังงา น ถือเป็นการรวมพลังระหว่างชุ มชนและภาครัฐเพื่อสร้างประโ ยชน์ให้แก่ชุมชนอย่างแท้จริ ง