banner

ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพิเศษประสานเชื่อมโยง คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

วันนี้ (10 ต.ค.61 ) นายกุลิศ  สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพิเศษประสานเชื่อมโยง คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ กระทรวงพลังงาน ครั้งที่4/2561 ณ ห้องประชุม9 ชั้น15 กระทรวงพลังงาน  โดยมีพล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช  นายดนุชา พิชยนันท์ นายกวิน ทังสุพานิช คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน  ผู้บริหารกระทรวงพลังงาน ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง  ซึ่งที่ประชุมมีวาระสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดงานงบประมาณโครงการ การติดตามประเมินผลโครงการ และโครงการสำคัญเร่งด่วนที่ต้องขับเคลื่อนตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด