banner

‘พลังงาน’ ลดค่าไฟฟ้า 2 เดือน พ.ค.-มิ.ย. 2564 บรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน ช่วง Work from home

‘พลังงาน’ ลดค่าไฟฟ้า 2 เดือน พ.ค.-มิ.ย. 2564 บรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน ช่วง Work from home
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 64 มีมติเห็นชอบ 3 มาตรการลดค่าไฟฟ้า ตามที่ กระทรวงพลังงาน นำเสนอ วงเงินประมาณ 8,000 ล้านบาท เพื่อบรรเทาผลกระทบประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบสาม เป็นระยะเวลา 2 เดือน ในรอบบิลเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2564 ตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยใช้ในช่วงโควิด-19 ระลอก 2 โดยใช้ค่าไฟฐานเดือนเมษายน 2564 เป็นเกณฑ์ในการคิดคำนวณ รายละเอียดดังนี้

1. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก
2. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า ดังนี้
• กรณีหน่วยการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า หรือ เท่ากับ ใบแจ้งค่าไฟฟ้า เดือนเมษายน 2564 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริง
• กรณีหน่วยการใช้ไฟฟ้ามากกว่าใบแจ้งค่าไฟฟ้า เดือนเมษายน 2564 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้
o สําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อ เดือน คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564
o สําหรับผู้ใช้ ไฟฟ้ามากกว่า 500 หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วยต่อเดือน ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้า ใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 ในอัตราร้อยละ 50
o สําหรับผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วย ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 บวกด้วยหน่วย การใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 ในอัตราร้อยละ 70 โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วน ราชการและรัฐวิสาหกิจ) ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก
ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้าสําหรับบ้านอยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก สําหรับใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าประจําเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2564 โดยขณะนี้ ได้ผ่านมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) และมอบหมายให้ กกพ. พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป