banner

พิธีเปิดการสัมมนาภายใต้โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัดตามยุทธศาสตร์ประเทศ

วันนี้ (10 กันยายน 2561) นายหร่อหยา จันทรัตนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาภายใต้โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัดตามยุทธศาสตร์ประเทศ หรือ โครงการแผนพลังงานระดับจังหวัด  ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร  ซึ่งจัดต่อเนื่องสองวัน ได้แก่ “การอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านพลังงาน” ในวันที่ 10 กันยายน 2561  เพื่อให้พลังงานจังหวัดและเจ้าหน้าที่ได้ทบทวนความรู้ และความเข้าใจในแหล่งที่มาของข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิด้านพลังงานต่าง ๆ ตลอดจนวิธีการประมวลผลและนำข้อมูลไปใช้  และ “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านพลังงานระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี และแผนปฏิบัติรูปประเทศด้านพลังงาน” ในวันที่ 11 กันยายน 2561 เพื่อให้ความรู้ด้านแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน และการสรุปการถอดบทเรียนประสบการณ์การจัดทำและขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านพลังงานระดับจังหวัดในปี พ.ศ. 2561 เพื่อสร้างแนวทางการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคต ซึ่งงานนี้จัดขึ้นโดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

การสัมมนาในครั้งนี้มีผู้แทนจากสำนักงานพลังงานจังหวัด 76 จังหวัดเข้าร่วมการสัมมนากว่า 100 คน ซึ่งผลจากการอบรมและสัมมนาในครั้งนี้ จะนำไปสู่การวางแผนเพื่อพัฒนาระบบและการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับจังหวัดให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวนโยบายต่อไป