banner

รมว.พน. พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ ได้กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและบรรยาย เรื่อง “แนวคิดและเครื่องมือในการบริหารจัดการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแบบบูรณาการฯ”

ท่าน รมว.พน. พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ ได้กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและบรรยาย เรื่อง “แนวคิดและเครื่องมือในการบริหารจัดการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแบบบูรณาการฯ” โดยได้มอบทิศทางไว้ว่าหากโครงการใดจะประสบความสำเร็จต้องมีองค์ประกอบ 4 ประการ ดังนี้
1. ผู้พัฒนาโครงการต้องมีความรู้ (Knowledge)
2. ทีมงานของผู้พัฒนาโครงการจะต้องมีทักษะ (Skill) ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางช่าง หรือ ทักษะทางการสื่อสาร
3. โครงการที่พัฒนาต้องมีนวัตกรรม (Innovation)
4. การประสานงานโครงการจะต้องเป็นไปแบบบูรณาการ (Integration)
ซึ่งต่อไป สนพ. จะรับนโยบายสู่การปฏิบัติในการกลั่นกรอง ติดตาม และประเมิณผลโครงการต่างๆ ของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

NIK_4805

NIK_4809

NIK_4791

NIK_4797

NIK_4783

NIK_4806

NIK_4832

NIK_4859