banner

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เดินทางตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการพลังงานชุมชนจัดการตนเองด้านพลังงาน เพื่อปลูกฝัง และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นชุมชนต้นแบบเทคโนโลยีพลังงานเพื่อลดปัญหาหมอกควัน และลดโลกร้อน

“โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานเพื่อลดปัญหาหมอกควันและลดโลกร้อนจะช่วยลดปัญหาหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ โดยนำซังข้าวโพดมาแปลงเป็นพลังงานชีวมวล และสามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืน อีกทั้ง ยังสามารถปลูกฝัง และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ให้เกิดการยอมรับ สนับสนุนโครงการด้านพลังงานที่ถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในชุมชนอีกด้วย” พลเอกอนันตพร กล่าวNIK_0483

NIK_1011

 

NIK_0849 NIK_0876 NIK_0873 NIK_0887 NIK_0893 NIK_0921