banner

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้สัมภาษณ์รายการมองรัฐสภา ชี้แจงเหตุผลรัฐบาลผลักดันร่างแก้ไข พ.ร.บ.ปิโตรเลียม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้สัมภาษณ์รายการมองรัฐสภา ชี้แจงเหตุผลรัฐบาลผลักดันร่างแก้ไขพ.ร.บ.ปิโตรเลียม 2 ฉบับ ผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ยืนยันกระทรวงพลังงานมุ่งสร้างความต่อเนื่องในการผลิตปิโตรเลียม เพื่อความมั่นคงพลังงานและรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญ