banner

ร่างประกวดราคาจ้างโครงการติดตามและการสื่อสารข้อมูลพลังงานผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

*ร่างประกาศประกวดราคา

*ร่างเอกสารประกวดราคา

*ร่าง TOR

*ราคากลาง