banner

ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตรัง (ฉบับที่..)

เอกสารแนบ / สิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0503/ว(ล)20013 ลว. 2 มิ.ย.64  คลิกที่นี่

แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ตามที่ได้จำแนกประเภท (หน้า 19)  คลิกที่นี่