banner

ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

*ร่างประกาศเชิญชวน

*ร่างเอกสารประกวดราคา

*ร่าง TOR

*ราคากลาง