banner

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการจัดการพลังงานที่ดีในระดับชุมชน ประจำปี พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สิ้นสุดรับฟังข้อเสนอแนะวิจารณ์ วันที่ 1 มีนาคม 2560

* ร่างประกาศ   * ร้างเอกสารประกวดราคา    * TOR    * ใบแจ้งปริมาณงานและราคา  * ราคากลาง