banner

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีพลังงานเอเชีย ครั้งที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดรับฟังข้อเสนอแนะและวิจารณ์ วันที่ 17 สิงหาคม 2560

* ร่างประกาศ       * ร่างเอกสารประกวดราคา     * TOR     *  ราคากลาง