banner

ร่างประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ตามสถานการณ์ ปี ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดรับฟังข้อเสนอแนะวิจารณ์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

* ร่างประกาศ      * ร่างเอกสารประกวดราคา      * TOR       * ใบแจ้งปริมาณงานและราคา      * ราคากลาง