banner

ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างจัดหาระบบผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 5 มกราคม 2560

 * ประกาศ    * เอกสารประกวดราคา     * TOR      * ราคากลาง      * ใบแจ้งปริมาณงานและราคา