banner

ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สิ้นสุดรับฟังคำเสนอแนะวิจารณ์ วันที่ 27 ธันวาคม 2559

* ร่างประกาศ    * ร่างเอกสารประกวดราคา      * TOR      * ราคากลาง      * ใบแจ้งปริมาณงานและราคา