banner

ร่างรายงานการประชุม คทง.พิเศษ ครั้งที่ 1/2564

เอกสารประกอบ ได้แก่

1. ร่างรายงานการประชุม คทง.พิเศษ ครั้งที่ 1/2564  คลิกที่นี่

2. แบบเวียนรับรองรายงานการประชุม   คลิกที่นี่

 

ทั้งนี้ขอให้ส่งแบบเวียนรับรองรายงานการประชุมคืนฝ่ายเลขานุการฯ

ภายในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 12.00 น. เพื่อดำเนินการต่อไปครับ