banner

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการ การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานและการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านพลังงานอาเซียน (APAEC พ.ศ. 2559 -2568 ระยะที่ 1 พ.ศ. 2559 – 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ 17 ธ.ค. 61 วันสิ้นสุดรับฟังวิจารณ์ 20 ธ.ค. 61

*ร่างประกาศประกวดราคา

*ร่างเอกสารประกวดราคา

*ร่างTOR

*ร่างราคากลาง