banner

ร่างเอกสารประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติ ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศร่างวันที่ 14 มกราคม 2562 สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 17 มกราคม 2562

*ร่างประกาศประกวดราคาจ้าง

*ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

*ราคากลาง

*TOR