banner

ร่างเอกสารประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลพลังงานปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศร่างวันที่ 18 มกราคม 2562 สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 23 มกราคม 2562

*ร่างประกาศประกวดราคา

*ร่างเอกสารประกวดราคา

*ร่าง TOR

*ราคากลาง