banner

ร่างเอกสารประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาอินทราเน็ต อินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ของกระทรวงพลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน และสำนักงานพลังงานจังหวัด 76 จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศร่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

*ร่างประกาศประกวดราคา

*ร่างเอกสารประกวดราคา

*ร่าง TOR

*ราคากลาง