banner

(ร่าง) ประกวดราคาซื้อจัดทำศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ 26 มกราคม 2560 วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 31 มกราคม 2560

*ร่างประกาศ

*ร่างเอกสารประกวดราคา

*ร่าง TOR

*ร่างราคากลาง

*ร่างใบแจ้งปริมาณงาน