banner

(ร่าง) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ 19 มกราคม 2560 วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 24 มกราคม 2560

*ร่างประกาศประกวดราคา e-bidding

*ร่างเอกสารประกวดราคา e-bidding

*ร่าง TOR

*ร่างราคากลาง