banner

สิ่งที่ส่งมาด้วย การปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการสำนักงานพลังงานจังหวัด (พ.ศ. 2563-2565)

หนังสือการปรับปรุงแผนฯ คลิกที่นี่

แนบ1-หนังสือสภาพัฒน์      คลิกที่นี่

แนบ2-เค้าโครงร่างแผน      คลิกที่นี่

แนบ3-ตัวชี้วัดพลังงานจังหวัด 76     คลิกที่นี่