banner

(เชิญชวน) รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อการปรับปรุงการนำเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดมาใช้ในการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม โครงการต้นแบบการบริหารจัดการพลังงานอย่างสมดุล สู่ความยั่งยืน (ทัพรั้งโมเดล)

(เชิญชวน) รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อการปรับปรุงการนำเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดมาใช้ในการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม โครงการต้นแบบการบริหารจัดการพลังงานอย่างสมดุล สู่ความยั่งยืน (ทัพรั้งโมเดล) จังหวัดนครราชสีมา

Download (PDF, 333KB)