banner

เอกสารประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 และตรวจราชการ

การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
ครั้งที่ 1/2562 และตรวจราชการ
ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2562
ในพื้นที่กลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1
(จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี)

1.กำหนดการ คลิกที่นี่

2.ผลงานสำคัญ คลิกที่นี่

3.สรุปผลการลงพื้นที่ คลิกที่นี่

4.ข้อมูลประกอบ Factsheet ภาคกลาง คลิกที่นี่

5.Factsheet ภาคกลาง คลิกที่นี่

6.Factsheet กาญจนบุรี คลิกที่นี่

7.Factsheet ราชบุรี คลิกที่นี่

8.Factsheet สุพรรณบุรี คลิกที่นี่