banner

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการทบทวนโครงสร้าง บทบาท อำนาจ และภารกิจ ของกระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 1/2564

ระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2564   คลิกที่นี่

เอกสารประกอบการประชุมฯ   คลิกที่นี่