banner

เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานพิเศษประสานเชื่อมโยงฯ ครั้งที่ 2/2564

1.Powerpoint การประชุม  คลิกที่นี่

2.ระเบียบวาระการประชุมฯ   คลิกที่นี่

3.ปรับเล่มแผนปฏิรูป_ด้านบริหารจัดการพลังงาน  คลิกที่นี่

4.ปรับเล่มแผนปฏิรูป_ด้าน RE EE    คลิกที่นี่

5.ปรับเล่มแผนปฏิรูป_ด้าน EV ESS  คลิกที่นี่