banner

เอกสารตรวจทานและยืนยัน ข้อมูลตัวชี้วัด และข้อมูลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิตติกส์ของประเทศไทย

รายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบข้อมูลโลจิสติกส์ฯ คลิกที่นี่

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบข้อมูลโลจิสติกส์ฯ คลิกที่นี่

เอกสารแนบ 1 คลิกที่นี่

เอกสารแนบ 2 .docx คลิกที่นี่

เอกสารแนบ 2 .pdf คลิกที่นี่