banner

โครงการ:จ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วม (ระยะเวลา ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) รวม ๖ เดือน หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

*ราคากลาง

*TOR