banner

โครงการส่งเสริมและพัฒนาก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในชุมชน ได้รับรางวัล “ภาครัฐ เพื่อประชาชน : Good Governance for Better Life”

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน นำโดย นายวารีย์ กิ่งไทร ผู้แทนสำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี นายพิรัฐ อินพานิช ผู้แทนสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน นายเฉลิมชัย กันหา กรรมการกลุ่มผู้ใช้แก๊สท่าดินดำ และนางสาวนิภาพร เพียเฮียง ผู้แทน อบต.ท่าดินดำ ขึ้นรับรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ระดับชมเชย จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 “ภาครัฐ เพื่อประชาชน : Good Governance for Better Life”

โดยเป็นผลงานจาก “โครงการส่งเสริมและพัฒนาก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในชุมชน ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี” ด้วยความร่วมมือของภาครัฐและภาคประชาชน ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานในการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนด้านพลังงาน