banner

โครงการ จ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบทะเบียนทรัพย์สิน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

*ราคากลาง

*TOR