banner

โครงการ จ้างเหมาบริการผู้เชื่ยวขาญด้านการมีส่วนร่วม (ระยะเวลา ๒ เมษายน ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) รวม ๖ เดือน หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

*ราคากลาง

*TOR