banner

โครงการ จ้างเหมาบริการทำงานด้านติดตามและประสานงาน หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์

*ราคากลาง

*TOR