banner

โครงการ จ้างเหมาบริการทำงานด้านธุรการ โครงการเชื่อมร้อยเครือข่ายองค์กรและเครือข่ายชุมชนในในระเทศไทยเพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

*ราคากลาง

*TOR