banner

โครงการ จ้างเหมาบริการทำงานด้านติดตามและประสานงานโครงการลดการใช้พลังงาน ในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนที่ ๒ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

*ราคากลาง

*TOR